Eesti
English
Töötajad ja tegevusvaldkonnad »

Töötajad ja tegevusvaldkonnad

04.07.2017

Rue Guimard 11/13,
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10 
e-mail: permrep.eu@mfa.ee
e-mailid: eesnimi.perekonnanimi@mfa.ee


COREPER II

Tel +32 2 227 4312

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja


Koordineerimine

Piia Mathisen - 1. sekretär

-          Antici, Coreper II koordineerimine

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi


COREPER I

Tel +32 2 227 4303

 

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht 

 

Koordineerimine

Helena HINTO - atašee

-          Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester


Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (PSC)

Tel +32 2 227 4318

 

Rein TAMMSAAR - suursaadik

esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Liisa PALL - PSC-i suursaadiku abiKommunikatsioon

Marika POST - pressiesindaja, nõunik

-          Coreper II, Coreper I

tel +32 2 227 3928, mob +32 474 98 16 57, e-mail: marika.post@mfa.eeKristo PÕLLU - atašee

Tel +32 2 227 4357

-          horisontaalne koordinatsioon, Brexit


 

Suhted Euroopa Parlamendiga

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Oleg DMITRIJEV - nõunik

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa ParlamendigaNõukogu üldasjade töögrupp (GAG); Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee;


Juriidilised küsimused

Tel +32 2 227 4303


Nele HOLLO - 3. sekretär

jurist

EL õigus, rikkumismenetlused; EL Kohus

   

Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika

Tel +32 2 227 4318

 

Rein TAMMSAAR - suursaadik

esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Liisa PALL - PSC-i suursaadiku abi

 

Koordineerimine

Kristi TORIM - 3. sekretär

-          aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Igor SCHVEDE - kommodoor

-          esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures

Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540

 

Margot KÜNNAPUU - kolonelleitnant

-          sõjalise esindaja asetäitja

Tel +32 2 227 4309; NATO-s +32 2 707 9595

 

Indrek ELLING - major

-          Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis

Tel +32 2 227 4358

 

Artur KINK - nõunik

-          RELEX, CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

 

Jüri KAHN - nõunik

-          COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

  

Regina PALANDI-PAJU - 1. sekretär

-          COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), ida-suunaline strateegiline kommunikatsioon, Põhjadimensioon, Arktika Nõukogu, Läänemeremaade Nõukogu


Keiu SARAL - 1. sekretär

-          COEST (Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Valgevene), Euroopa Naabruspoliitika (ENP), Idapartnerlus, Must meri

 

Airi ALAKIVI - 3. sekretär

-          COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp


Kristel KEERMA - nõunik

-          COASI,  EEA (Euroopa Majanduspiirkond), EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem)


Sandra REINTAMM - atašee

-          COAFR (Aafrika), terrorismivastane võitlus, migratsioon

 

Kaie KORK - 1. sekretär

-          CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll)

 

Liivi TURK - kaitsepoliitika nõunik

-          CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus

 COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel +32 2 227 4312

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

 

Koordineerimine

Piia MATHISEN - 1. sekretär

-          Antici, Coreper II koordineerimine

 

Väliskaubanduspoliitika ja arengukoostöö

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Veiko MONTONEN - 1. sekretär

-          kaubanduspoliitika komitee (aseliige), COTRA (Atlandiülesed suhted)

  
 

Marlen REIN - atašee 

-          EL arengupoliitika (CODEV), AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid), rahvusvahelised arengukonverentsid

 

Justiits- ja siseküsimused

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Siseküsimused


Svetlana RAUDONEN - tollipoliitika nõunik

-          toll

 

Märt HIIETAMM - nõunik siseküsimustes

-          siseturvalisuse valdkonna üldkoordinatsioon, SCIFA, HLWG


Merili SOOSALU - nõunik siseküsimustes

-          viisapoliitika, seaduslik ränne, IPCR

 

Anni ALEKSANDROV - nõunik siseküsimustes

-          COSI, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, DAPIX (andmevahetus), PNR, LEWP

 

Justiitsküsimused 

Tuuli LEPP - nõunik justiitsküsimustes

-          õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse (DAPIX), JAIEX

 

Haldi KOIT - nõunik justiitsküsimustes

-          Õigusalane koostöö tsiviilasjades (Brüssel IIa), dokumentide kättetoimetamine/ tõendite kogumine, üldküsimused , intellektuaalse omandi õigus, konkurentsiõigus, e-õiguskeskkond/e-õigus, läbipaistvus (info töögrupp), õigusriigi dialoog


Pille KRIIBI  - nõunik justiitsküsimustes

-          Õigusalane koostöö tsiviilasjades (v.a Brüssel IIa), ühinguõigus, kodifitseerimine, põhiõigused (FREMP), parem õigusloome


Majandus- ja rahandusküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Priit POTISEPP - rahandustalituse direktor

-          rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus, finantsnõunike töörühm, makromajanduslik areng, majandus- ja rahanduspoliitika, horisontaalsed Euroopa Liidu finantsteemad, statistika

 

Kadri TALI - Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika nõunik

-          Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika, EL eelarve ja mitmeaastasee finantsraamistikuga seotud küsimused

 

Katri SEIER - Euroopa Liidu eelarve nõunik

-          Euroopa Liidu eelarve ja mitmeaastane finantsraamistik, EL eelarve omavahendid ja pettusevastane võitlus, EL ühtekuuluvuspoliitika


Martin PÕDER - finantsteenuste poliitika nõunik

-          finantsteenused, rahapesu vastane võitlus, ühinguõigus (raamatupidamine, auditeerimine), riigiabi, riigihanked, hasartmängud

 

Elo MADISTE - maksuküsimuste nõunik

-          maksustamineCOREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303


Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

 

Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

Helena HINTO - atašee

-          Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester


 

Tööstus, siseturg, energeetika, transport ja telekommunikatsioon

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342


Algis KOKKA - nõunik transpordiküsimustes

-          maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, logistika, merendus, siseveetransport, integreeritud merenduspoliitika


Madis EHASTU - nõunik majandusküsimustes

-          kaubandusküsimused, teenused, turulepääs, vastastikune tunnustamine, kaubanduse kaitsevahendite poliitika, kaubanduspoliitika komiteed (tekstiil ja teras), platvormid, tarbijakaitse, siseturupoliitika, parem õigusloome, tooteohutus 


Lesli LINNAP - nõunik telekommunikatsiooni- ja digitaalküsimustes

-           infoühiskond, IKT-projektid, telekommunikatsioon, telekommunikatsioonivõrgud, sideturu regulatsioon, interneti haldamine, postiteenused, küberturvalisus, kübediplomaatia, Euroopa Digitaalne tegevuskava, digitaalne ühtne turg, e-valitsus, e-privaatsus


Margit MARKUS MOOSSEN - nõunik transpordiküsimustes

-          lennundus, tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kaitsetööstuspoliitika, kosmosepoliitika, Galileo, turism, ekspordikrediit, mootorsõidukite tehniline harmoneerimine 


Reesi-Reena RUNNEL - nõunik energeetikaküsimustes

 


Põllumajandus ja kalandus

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Peeter SEESTRAND - põllumajandustalituse direktor

-          põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Svetlana JANKOVENKO - nõunik põllumajandusküsimustes

-          veterinaaria, loomade heaolu, toiduohutus, sööt, GMO-d


Liina TOMLINSON - nõunik põllumajandusküsimustes 

-          SCA, otsetoetused, põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng 


Katri TEESALU - nõunik kalandusküsimustes

-          kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, vaalad


Tarvo JÄRVE - nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

-          kalamajandus (sh kaubandus ja turg), fütosanitaaria, taimekaitsevahendid, väetised

 

Keskkonnapoliitika

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342


Ivo KRUSTOK - nõunik keskkonna ja kalandusküsimustes

     -     ringmajandus, öko-innovatsioon, jätkusuutlik areng, looduskaitse, ökomärgis, kemikaalid, vesi, kliimamuutused, ETS, ESR, autode CO2, lennundus, merendus, süsinikuturg, kliimamuutustega kohanemine, kasvuhoonegaaside seire ja aruandlus, Euroopa 2020, piiriülese keskkonnamõju hinnang, keskkonnainfo, mullakaitse, välisõhk, aatomiküsimused, tuumaohutus, INSPIRE, biomass, GMO, merekeskkond, metsandus, LULUCF, fluoreeritud kasvuhoonegaasidTööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Thea TREIER - nõunik tööküsimustes

-          töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, sotsiaalsammas, EMCO, Euroopa poolaasta

 

Kati KEEL - nõunik sotsiaalküsimustes

-          sotsiaalpoliitika, sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine, ligipääsetavus, töö- ja pereelu ühitamine, sotsiaalkindlustuse koordinatsioon, sotsiaalsammas, SPC, Euroopa poolaasta

 

Tairi TÄHT - nõunik terviseküsimustes

-          tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid, e-teenused ja innovatsioon tervise- ja sotsiaalvaldkonnas

 

Haridus ja teadus, noored, kultuur

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337 

 

Ülle KURVITS – nõunik haridus- ja noorteküsimustes

-          hariduspoliitika, noortepoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Solidaarsuskorpus, Euroopa Koolid


Ursula TUBLI - nõunik teadusküsimustes

-          teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)


Eike ELLER - kultuurinõunik

-          kultuurisuhted, kultuuripärand, sport 


Administratiivküsimused

Tel +32 2 227 39 10

 

Toomas TIRS - esinduse asejuht haldusküsimustes

administratsiooniülem

Virko VAHT - julgeolekuspetsialist

Marge LAATS - asjaajamistalituse juht, protokolliküsimused

Mari METSAÄÄR - protokollireferent

tel +32 2 227 43 45

 

Eesti ruumid EL Nõukogu Europa hoones

Tel +32 2 281 4338


 

 

TopBack